preskoči na sadržaj

Obrtničko-industrijska škola Županja

Login
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA OBJAVLJUJE NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA
Autor: Igor Žutić, 19. 5. 2021.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 126. stavak 1. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20), te članka 62. stavak 1. Statuta Obrtničko-industrijske škole, Županja, Školski odbor Obrtničko-industrijske škole, Županja na sjednici održanoj dana 27. travnja 2021.godine donio je odluku kojom raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja.

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (u nastavku teksta: Zakon):

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka         157. stavaka 1. i 2. Zakona

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.


Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku izbora ravnatelja, propisane su člankom 127. stavka 7. Zakona, kako slijedi:

- poznavanje stranog jezika,         

- osnovne digitalne vještine,

- iskustvo rada na projektima.

Ako kandidat ima stečene navedene kompetencije dužan je u prijavi priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje posjedovanje istih (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna isprava). Sadržaj i postupak vrednovanja dodatnih uređen je Statutom Obrtničko-industrijske škole, Županja.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat je obvezan priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu,
  • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini stečenog obrazovanja,
  • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođenja obveze polaganja stručnog ispita na temelju članka 157. stavak 1. i 2. Zakona,
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od trideset (30) dana u vrijeme, tj. na dan objave natječaja),
  • potvrda poslodavca o vrsti i trajanju rada u školskim ili drugim ustanovama  u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, sukladno članku 126. stavak 3. Zakona,
  • uvjerenje kojim se dokazuje da ne postoje zakonske zapreke za rad u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona (ne starije od osam (8) dana u vrijeme, tj. na dan objave natječaja).

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan dostaviti Program rada za mandatno razdoblje.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08 i 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu ima obvezu priložiti svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom, a ostvaruje prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za ostvarivanje prava prednosti, osoba navedena u članku 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), a koja u trenutku podnošenja prijave na natječaj ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze propisane člankom 103. spomenutog Zakona. Popis potrebnih dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ službenom glasniku Republike Hrvatske, te na mrežnoj stranici Obrtničko-industrijske škole , Županja.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18), svi dokumenti pristigli na Natječaj u privitku prijave, dostavljeni su slobodnom voljom kandidata. Time se smatra da je svaki kandidat dao privolu za obradu svih podataka Obrtničko-industrijskoj školi, Županja isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pisane prijave na natječaj s potrebnom  dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici osobno u tajništvo Obrtničko-industrijske škole, Županja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Obrtničko-industrijska škola, Županja, Veliki kraj 42, 32270 Županja s naznakom „Prijava na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku četrdesetipet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

                                                                             Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                                                  Marko Galović, prof.

                                                                                                           Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_izbor_i_imenovanje_ravnatelja.pdf (1.82 MB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju