2018-02-06 11:54:13

NATJEČAJ - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.), Obrtničko-industrijska škola, Županja , objavljuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž)

1. – NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj,

Opći uvjeti sukladno :
a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11. ,16/12. ,86/12.,126/12 –prečišćeni tekst, 94/13. i 152/14. )
b) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u
srednjoj školi (NN 1/96) i uvjetima iz nastavnog plana i programa.
c) Općim propisima o radu

Rok za podnošenje prijava osam (8) dana od dana objave.
Prijave sa dokumentacijom: preslika diplome, preslika domovnice, potvrda HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), kratak životopis, slati na adresu:
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA

VELIKI KRAJ 42
32270 Ž u p a nj a

Ravnatelj:
Slavko Šokičić, prof.


Obrtničko industrijska škola Županja