preskoči na sadržaj

Obrtničko-industrijska škola Županja

Login
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Autor: Igor Žutić, 19. 10. 2021.

1. NASTAVNIK MATEMATIKE, puno radno vrijeme, određeno, zamjena za v.d. ravnateljicu,


2. NASTAVNIK KEMIJE I STRUČNIH PREDMETA U ZANIMANJU FRIZER – nepuno radno vrijeme – 17 sati nastave, određeno, zamjena za porodiljni dopust,


3. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA , nepuno radno vrijeme – 7 sati nastave, određeno do kraja nastavne godine,


4. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU
UGOSTITELJSVO I TURIZAM ( Poznavanje robe i prehrana i Enologija s gastronomijom), nepuno radno vrijeme, - 5 sati nastave tjedno, određeno, zamjena za bolovanje,


5. STRUČNI UČITELJ U OBRAZOVNOM SEKTORU UGOSTITELJSVO I TURIZAM – (Stručna praksa) , nepuno radno vrijeme, 21 nastave tjedno, određeno, zamjena za bolovanje.


 OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA Ž U P A NJ A

32270 ŽUPANJA, Veliki kraj 42

tel/fax: 032/837-442

e-mail: ured@ss-obrtnicko-industrijska-zu.skole.hr

KLASA : 110-01/21-01/26

URBROJ: 2212-13-21-01-1

Županja, 18. listopada  2021. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20), Školski odbor  Obrtničko-industrijske škole , Županja objavljuje

                                                     NATJEČAJ

                                      za zasnivanje radnog odnosa

                                                           (m/ž)

 1. NASTAVNIK MATEMATIKE, puno radno vrijeme, određeno, zamjena za v.d. ravnateljicu,
 2. NASTAVNIK KEMIJE I STRUČNIH PREDMETA U ZANIMANJU FRIZER – nepuno radno vrijeme – 17 sati nastave, određeno, zamjena za porodiljni dopust,
 3. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA , nepuno radno vrijeme – 7 sati nastave, određeno do kraja nastavne godine,
 4. NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA U OBRAZOVNOM SEKTORU UGOSTITELJSVO I TURIZAM ( Poznavanje robe i prehrana i Enologija s gastronomijom), nepuno radno vrijeme, - 5 sati nastave tjedno, određeno, zamjena za bolovanje,
 5. STRUČNI UČITELJ U OBRAZOVNOM SEKTORU UGOSTITELJSVO I TURIZAM – (Stručna praksa) , nepuno radno vrijeme, 21 nastave tjedno, određeno, zamjena za bolovanje.

Opći uvjeti:

 • prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20).
 • Pravilniku o  stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96) i uvjetima iz  nastavnog plana i programa,.
 • Općim propisima o radu

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20 ).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni  dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stečenoj traženoj školskoj spremi (presliku diplome)
 • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrda o podatcima evidentiranim u evidenciji HZMO

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom  se dokazuje priznavanje potpune istovrijednosti stečene kvalifikacije.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14, 39/18).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je pozvati se u prijavi na to pravo te priložiti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje pravo prednosti. Popis potrebnih dokaza dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33./92., 57./92., 77./92., 27./93., 58./93., 2./94., 76./94., 108./95., 108./96., 82./01., 103./03. i 148./13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157./13., 152./14. i 39./18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Obrtničko-industrijskoj školi , Županja.

Za kandidata koji ne pristupi procjeni odnosno testiranju ili razgovoru s ravnateljem  smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Škole bit će objavljen način i  područje provjere odnosno pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja. Kandidati su dužni u svojoj prijavi navesti e-mail adresu na koju će Škola poslati obavijest o testiranju.

Izrazi navedeni u ovom tekstu glede rodne pripadnosti, neutralni su i odnose se na oba spola.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

S izabranim kandidatom ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti koja će se uputiti elektroničkom poštom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Obrtničko-industrijskoj školi , Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijavu za navedeno radno mjesto s potrebnom natječajnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Obrtničko-industrijska škola,  Županja, Veliki kraj 42, 32270 Županja, s naznakom -  "ZA NATJEČAJ".

 

 

                                                                                    v.d.  Ravnateljica:

                                                                                   Vesna Ivančević, prof.Priloženi dokumenti:
Natjecaj_radna_mjesta.pdf (1.88 MB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju